Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca

Pāvesta lūgšanu nodomi jūlijā


Lūgšanas universālais nodoms jūlijā ir veltīts sportam: Lai nodarbošanās ar sportu vienmēr veicina brālības garu un cilvēka izaugsmi!

Emeritētais pāvests Benedikts XVI, 2012. gada 17. decembrī uzrunājot Itālijas Olimpiskās komitejas delegāciju, atgādināja, ka sportam jākalpo cilvēkam. Tam ir liela audzinoša vērtība. Sports palīdz cilvēkam labāk sevi iepazīt un atklāt arī savas dzīves dziļāko jēgu. Atsaucoties uz Vatikāna II koncila mācību, Benedikts XVI minēja vairākus pozitīvus ieguvumus, ko sniedz sportošana: fizisko un, līdz ar to, visu cilvēka spēju attīstīšana, personības harmonijas veicināšana, rakstura norūdīšana, labāka savstarpēja iepazīšana un bagātināšanās, brālīgu attiecību starp dažādu nāciju cilvēkiem veidošana (sal. Gaudium et spes 61). Emeritētais Romas bīskaps atgādināja, ka nevis cilvēks kalpo sportam, bet sports kalpo cilvēkam. Tāpēc sporta kultūrai jābalstās uz cilvēka personas primātu. Baznīca interesējas par sportu, jo tai rūp cilvēks. Fiziskās aktivitātes ietekmē personības veidošanos, cilvēku savstarpējās attiecības un personas garīgo dzīvi.

Sākoties Pasaules futbola čempionātam Brazīlijā, pāvests Francisks videovēstījumā 12. jūnijā norādīja, ka sports nav tikai izklaide, bet ir līdzeklis, ar kura palīdzību varam nodot tālāk vērtības, kas veicina personas labumu un palīdz veidot mierīgāku un brālīgāku sabiedrību. Sports ir miera skola – viņš uzsvēra. Šajā kontekstā pāvests atgādināja, ka miera veicināšana, tāpat kā sports, ir saistīta ar vingrināšanos jeb treniņiem. Turklāt, gan spēlējot komandā, gan arī ikdienas dzīvē jādomā ne tikai par savu, bet arī par citu labumu. Lai uzvarētu, jāpārvar individuālismu, egoismu, jebkādas rasisma, tolerances trūkuma un citu cilvēku izmantošanas izpausmes. Visbeidzot, gan sportā, gan arī dzīvē, lai panāktu mieru, svarīgi cienīt pretinieku. Tieši tanī meklējama uzvaras atslēga.

Evaņģelizācijai veltītais lūgšanu nodoms šomēnes izceļ laju apustulāta nozīmi, īpašu uzmanību pievēršot nabadzības un taisnīguma problēmai: Lai Svētais Gars atbalsta to laju darbu, kuri sludina Evaņģēliju visnabadzīgākajās valstīs!

Ticīgie laji, būdami Baznīcas locekļi, ir aicināti sludināt Evaņģēliju – raksta pāvests Jānis Pāvils II apustuliskajā pamudinājumā „Christifideles laici”. Šo aicinājumu būt par Evaņģēlija lieciniekiem viņi saņem līdz ar Kristību. Tieši pateicoties evaņģelizācijai, Baznīca aug un veidojas kā ticības kopiena. Šī ticība tiek apliecināta, pieņemot Dieva Vārdu, tā tiek svinēta sakramentos un īstenota mīlestības darbos. Svētais Jānis Pāvils II uzsver, ka Evaņģēlija vēsts pamudina cilvēku uz atgriešanos un patiesu pievēršanos Jēzum Kristum, kurš ir visas pasaules Glābējs.

Pāvests Francisks savā enciklikā „Evangelii gaudium” uzsver, ka lielākā diskriminācija, no kuras cieš nabagi, ir garīgās uzmanības trūkums (sal. Evangelii gaudium 200). Šī gada 13. jūnijā, vēršoties pie apvienības Populorum Progressio locekļiem, viņš atgādināja, ka laji ir aicināti aktīvi iesaistīties sociālajā jomā, ekonomikā un politikā, lai tādējādi veicinātu procesus, kas ļautu izskaust nevienlīdzības cēloņus. „Atmešanas kultūra” šodien nodara lielu ļaunumu – viņš uzsvēra. Tomēr lai laji atbildētu cilvēku vajadzībām, vienmēr jāņem vērā vienlīdz materiālo un garīgo dimensiju. Rīkojot sociāla rakstura iniciatīvas, reizē ir jāveic pastorālais darbs, tādējādi atklājot cilvēkiem Kristus dāvātās jaunās dzīves apvāršņus. Šajā sakarā ir svarīgi nekad nezaudēt kontaktu ar ļaudīm un viņu dzīvi, un izturēties pret katru personu ar patiesu mīlestību. Svarīgi, lai kristietis rīkotos nevis kā ierēdnis, bet kā Labais gans, pēc paša Kristus parauga – atgādināja pāvests Francisks.

J. Evertovskis / VR


Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta