Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Pāvests par Mjanmas bīskapu galvenajiem uzdevumiem

- ANSA

29/11/2017 14:46

Sludināt Evaņģēliju nozīmē veicināt tautas vienotību, mīlestību un atjaunotni – norādīja pāvests, 29. novembra vakarā tiekoties ar Mjanmas bīskapiem. Uzrunā viņš pievērsās trīs atslēgas vārdiem – dziedināšana, pavadīšana un sludināšana. Tādā veidā Svētais tēvs vēlējās aplūkot Baznīcas ganu priekus un ar viņu kalpojumu saistītos galvenos izaicinājums.

Pirmais vārds – dziedināšana. “Evaņģēlijs, ko jūs sludināt, ir vispirms dziedināšanas, izlīgšanas un miera vēsts”, teica Francisks. “Caur Kristus asinīm, kas tika izlietas pie krusta, Dievs samierināja pasauli ar sevi un aicināja mūs būt par šīs dziedējošās žēlastības vēstnešiem”. Pāvests norādīja, ka tam ir īpaša nozīme Mjanmā – valstī, kurai jāpārvar dziļi iesakņotas šķelšanās un jāpanāk tautas vienotība. Tāpēc Evaņģēlija sludināšana ir kaut kas vairāk nekā mierinājuma un spēka avots. Pateicoties Baznīcas ganu paraugam, Dieva tautai jākļūst par sāli un gaismu visiem cilvēkiem, kuri ilgojas pēc miera, ko nespēj dot pasaule. Mjanmas ticīgo mīlestība uz Dievu un tuvāko izpaužas palīdzības sniegšanā nabagiem, bezpajumtniekiem un visiem, kuri cieš no cilvēktiesību pārkāpumiem.

Otrais vārds – pavadīšana. Pāvests atgādināja, ka  labs gans vienmēr ir līdzās savam ganāmpulkam. Viņš aicināja Mjanmas bīskapus regulāri veikt pastorālās vizitācijas draudzēs, atbalstīt savus priesterus, izglītot lajus un katehētus, kā arī strādāt ar jauniešiem. Svētais tēvs atzina, ka šīs zemes ticīgo ticība ir stipra un viņos ir misionārais gars, un tas ir ļoti svarīgs faktors Evaņģēlija inkulturācijai. Pieskaroties jauniešiem, Francisks atgādināja, ka viņos ir jāieaudzina veselīgi morālie principi, lai viņi spētu tikt galā ar mūsdienu pasaules izaicinājumiem. Jaunieši un, sevišķi semināristi un reliģisko ordeņu locekļi, ir liela svētība Baznīcai Mjanmā – viņš uzsvēra. Pieminot nākošā gada rudenī Vatikānā plānoto Bīskapu sinodi, Svētais tēvs mudināja bīskapus, lai viņi sinodes garā atbalstītu jauniešus viņu ticības ceļā. Jaunieši ar savu ideālismu un entuziasmu ir aicināti priecīgi un pārliecinoši sludināt Evaņģēliju saviem vienaudžiem.

Trešais vārds – sludināšana jeb “būšana par pravietisku balsi”. Tā varētu precīzāk izteikt pāvesta lietoto trešo vārdu “profezia”. Francisks atzina, ka Baznīca Mjanmā ik dienas liecina par Kristu ar saviem darbiem izglītības un “caritas” laukā, aizstāvot cilvēktiesības un atbalstot demokrātijas principus. Baznīcas balss ir pravietiska balss. Katoļticīgajiem pienākas nozīmīga konstruktīva loma visas sabiedrības dzīvē. Pāvests atgādināja arī par pienākumu sargāt apkārtējo vidi un visu radīto. Radības dāvanas, ko esam saņēmuši no Dieva, sargāšanu nevar nošķirt no “veselīgas cilvēciskās un sociālās ekoloģijas”, jo rūpes par dabu ir cieši saistītas ar brālību, taisnīgumu un uzticību mūsu pašu starpā – uzsvēra Svētais tēvs.

Uzrunas noslēgumā Francisks aicināja bīskapus rūpēties arī par savu un savu priesteru fizisko un garīgo veselību, ik dienas padziļināt savu lūgšanu dzīvi un pieaugt Dieva mīlestībā, kas ir ikvienas samierināšanās un izlīgšanas avots, priesteriskās identitātes pamats, sludināšanas efektivitātes garants, kā arī pastorālās mīlestības avots, ar kādu Baznīcas gani vada Dieva tautu pa svētuma un patiesības takām.

J. Evertovskis / VR

29/11/2017 14:46